Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

(v tis. Kč)

Příjmy

Daňové (+ místní poplatky: za psy, správní popl., z veřejného prostranství)2 525
Nedaňové
- nájmy pozemků9,6
- stočné30
- příjmy z vydobývaného prostoru12,5
- kultura a nájmy z bytů65
- pohřebnictví23
- př. z pronájmu nebyt. prostor87,5
- př. z činnosti správy a finančních operací2 ,6
- neinvestiční dotace ze SR a od obcí558,8
CELKEM3 314

Výdaje

Doprava (údržba MK, opravy chodníků, dopravní značení)313,8
Odvádění a čištění odpad. Vod15
Neinvestiční dotace vlastní PO (MŠ)160
Neinvestiční dotace na žáky ZŠ89,2
Záležitosti kultury, Mr, SPOZ55,5
Činnost církví a náboženských společností (neinvest. Dotace na opravu střechy fary)250
Tělovýchova a sport5
Zdravotnictví (neinvest. Příspěvek na LSPP)6,2
Bytové hospodářství25
Veřejné osvětlení37
Pohřebnictví56
Komunální služby a územní rozvoj865,8
Ochrana ŽP (svoz odpadů, veřejná zeleň)134
Sociální péče a pomoc zdravotně postiženým2
Požární ochrana59
Státní správa a samospráva1 223,2
Služby peněžních ústavů17,3
Financování80
CELKEM3 394
Schváleno zastupitelstvem obce dne 30.3.2006