Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Rozpočet na r. 2009

( v tis. Kč )

Příjmy daňové:

Pol. 1111……………….daň z příjmu fyz. os .ze záv. činnosti………..500
Pol. 1112………………. daň z příjmu fyz. os. z podnikání…………….45
Pol. 1113………………..daň z př. fyz. os.z kapitál výnosů.……………45
Pol. 1121……………….daň z př. právnických osob……….…………740
Pol. 1211……………….daň z přidané hodnoty……………………..1150
Pol. 1337………………. poplatek za likvidaci TDO…………………..126
Pol. 1341……………….. poplatek ze psů………………………………. 5
Pol. 1343……………….poplatek za užívání veř. prostranství………….2,5
Pol. 1361………………správní poplatky………………………………. 2
Pol. 1511……………….daň z nemovitosti……………………………320

Příjmy nedaňové:

Odd§: 1012………………př. z pronájmu pozemků…………………….13
  2119………………př. z vydobývaného prostoru……………….28
  2321………………stočné……………………………………….34
  3314……………….př. z činnosti knihovnické……………….…0,3
  3341……………….př. z poskyt. služeb - místní rozhlas……….2
  3612……………….nájmy z bytů……………………………….61
  3632……………….pronájmy hrobů……………………………40
  3613……………… pronájmy nebyt. prostor………………… ..54
  3639……………….komunál. služby a územní rozvoj……..…..15
  3722……………….sběr a svoz komunál. odpadu………..……..0,2
  6171……………….činnost místní správy………………………2,6
  6310……………….příjmy z finančních operací……………….9,1
  Pol.: 4112……..neinvestiční transfery ze SR.……………....42,1
  4116……..ost. neinvest. transfery (ÚP )…………….382,2
  4134………převody z rozpočt. účtů…………………..16 

Příjmy celkem: 3 635 tis.  


Výdaje:

Odd.§:
2212………………..silnice a MK……………………………………..2
2219……………….ost. pozemní komunikace……………………..266,7
2321………………vodní hospodářství………………………………31
3111……………….předškolní zařízení…………………………….160
3113………………..základní školy…………………………………32,7
3314……………….činnosti knihovnické……………………………9
3319……………….ost. záležitosti kultury…………………………..1,5
3341………………..místní rozhlas………………………………….3
3399………………..ost. záležitosti kultury………………………….42,5
3612………………..bytové hospodářství……………………………4,8
3613……………….nebytové hospodářství…………………………15
3631……………….veřejné osvětlení………………………………65
3632………………..pohřebnictví……………………………………5
3635………………..územní plánování………………………………80
3639……………….komunální sl. a územní rozvoj……………….1171,1
3721……………….sběr a likvid. nebezp. odp………………………4,5
3722………………..sběr a svoz TDO……………………………….125
3723……………….sběr a likvid. ost. odpadů………………………22
3745………………..veřejná zeleň…………………………………..155
4329……………….zdravotně postiž. děti………………………….0,5
4359………………..ost. zdravotně postiž…………………………0,5
5512………………..požární ochrana………………………………25
6112……………….zastupitelstvo obce…………………………….581
6171………………..místní správa…………………………………784,2
6310……………….finanční operace……………………………….12
6320……………….pojištění majetku obce…………………………20
6330……………….převod soc. fondu obce…………………………16
Výdaje celkem: 3 635 tis. Kč


Rozpočet sociálního fondu obce:
Příjmy: 16 tis.
Výdaje: 12 tis.( obědy zaměstnanců obce)
Zůstatek: 4 tis.  


schválen ZO dne 25.2.2009